VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel E-shopu Belvínek.cz je obchodní společnost:

Belvela s.r.o.
se sídlem Petříkov 101, 251 69 Petříkov,
identfikační číslo: 04293002,
DIČ: CZ04293002,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 245468,
pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese www.belvinek.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnost Belvela s.r.o., se sídlem
Petříkov 101, 251 69 Petříkov, identfikační číslo: 04293002, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 245468 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu
s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
vzájemná práva a povinnost smluvních stran vzniklé v souvislost nebo na základě kupní smlouvy
(dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou - spotřebitelem (dále
jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod
je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.belvinek.cz
(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové
rozhraní obchodu“).


1.2 VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je
právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnost nebo
v rámci svého samostatného výkonu povolání.


1.3 Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě
mají přednost před ustanoveními VOP.


1.4 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny
v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém či slovenském jazyce.


1.5 Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnost
vzniklá po dobu účinnost předchozího znění VOP.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého
uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží
(dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující
provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.


2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě
všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen
aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím
považovány za správné.


2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.


2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle
než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnost z kupní smlouvy (včetně VOP).


2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem
na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu
hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informatvního charakteru
a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2
občanského zákoníku se nepoužije.


3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.
Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží
zůstávají v platnost po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných
podmínek.


3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní
obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České nebo Slovenské
republiky.


3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
• objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku
webového rozhraní obchodu),
• způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
• informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).


3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které
do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby
vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na
tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce
(dále jen „elektronická adresa kupujícího“).


3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislost na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,
předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například
písemně či telefonicky).


3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež
je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího.


3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady
vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislost s uzavřením kupní
smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,
přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:


• v hotovost na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2001011042/2010, vedený u společnost Fio
banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)


4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatt prodávajícímu také náklady spojené s balením a
dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady
spojené s dodáním zboží.


4.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení
v čl. 4, odstavec 6, VOP ohledně povinnost uhradit kupní cenu zboží předem.


4.4 V případě platby v hotovost či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.


4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit
kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


4.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení
objednávky (viz čl. 3. Uzavření kupní smlouvy), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před
odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.


4.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,
vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad
– fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví
prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou
adresu kupujícího.


4.9 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen
zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48
hodin.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od
kupní smlouvy:
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně
smíšeno s jiným zbožím,
• o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej
není možné vrátt,


• o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich
původní obal.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v č. 5.1 VOP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,
má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy
odstoupit, a to do čtrnáct (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní
smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední
dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené
v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář
poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a je zveřejněný na webových
stránkách prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě do
čtrnáct (14) dnů ode dne převzetí zboží, a to na adresu sídla společnost provozující webové stránky
e-shopu, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@belvinek.cz.


5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5, odst. 2 VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží
musí být prodávajícímu vráceno do čtrnáct (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou
poštovní cestou.


5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5, odst. 2 VOP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od
kupujícího do čtrnáct (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem,
jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátt plnění poskytnuté
kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit
a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není
povinen vrátt přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže,
že zboží prodávajícímu odeslal.


5.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst prot nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny.


5.6 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo
od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to
až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez
zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím
a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnost a kupující je povinen spolu se zbožím
prodávajícímu vrátt i poskytnutý dárek.
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


6.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující
riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je
kupující povinen převzít zboží při dodání.


6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


6.5 Další práva a povinnost stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


7.1 Práva a povinnost smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.


7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnost, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnost, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na
základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto
druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnost a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7, odst. 2 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro
kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého
zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,
nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


7.4 Projeví-li se vada v průběhu šest měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvacet čtyř
měsíců od převzetí.


7.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla nebo místa podnikání, jeho
provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortment prodávaného zboží, případně i v
sídle nebo místě podnikání.


7.6 Další práva a povinnost stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit
reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826
odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


8.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
objednavky@belvinek.cz. Informaci o vyřízení stížnost kupujícího zašle prodávající na elektronickou
adresu kupujícího.


8.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,
se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z
kupní smlouvy.


8.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských
sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů online).


8.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu
provádí v rámci své působnost příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů
vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném
rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů.


8.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


9.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislost se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
„nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní
smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností
prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve
smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání
obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce
možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv.
cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11. DORUČOVÁNÍ


11.1 Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího,zejména týkající odstoupení od kupní
smlouvy, může být doručena poštou formou doporučeného dopisu nebo poštou elektronickou.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


12.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají,
že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který
je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze
smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst.
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).


12.2 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných
ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.


12.3 Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto VOP nabývají platnost a účinnost k 1.7.2022